فهرست

برنامه شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

برنامه زمانبندی جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

ساعت جلسه

روز برگزاری جلسه

1

17/7/96

10

سه شنبه

2

1/8/96

10

سه شنبه

3

22/8/96

10

سه شنبه

4

6/9/96

10

سه شنبه

5

20/9/96

10

سه شنبه

6

4/10/96

10

سه شنبه

7

18/10/96

10

سه شنبه

8

2/11/96

10

سه شنبه

9

16/11/96

10

سه شنبه

10

30/11/96

10

سه شنبه

11

14/12/96

10

سه شنبه