فهرست

کارگاه آموزشی حضوری "متاآنالیز"

کارگاه آموزشی حضوری "متاآنالیز" به سبب شرایط خاص همه­ گیری کرونا با ظرفیت بسیار محدود در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 17 و 18 مرداد 1400 از ساعت 30/8 لغایت 13 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار خواهد شد.

واجدین شرایط شرکت در این برنامه از میان اعضای هیات علمی، محققین دانشگاهی و دانشجویان مقطع postgraduate انتخاب خواهند شد که قبلا دوره­ ی آموزشی systematic review  را گذرانده باشند.

متقاضیان گرامی حداکثر تا تاریخ 6 مرداد سال جاری، درخواست کتبی خود مبنی بر شرکت در دوره و همچنین گواهی قبلی شرکت در دوره مرور سیستماتیک را به نشانی پست الکترونیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه research@mubabol.ac.ir اعلام فرمایند تا پس از ارزیابی درخواستهای واصله، نسبت به شرکت داوطلبان اقدام گردد.