فهرست

فرم ها

 

فرم های پژوهشی

 

 • فرم خام پروپوزال طرح تحقیقاتی  
 • کار برگه گزارش پیشرفت طرح های پژوهشی  
 • فرم حق الزحمه پرسنلی همکاران  
 • فرم پرداخت هزینه پرسنلی طرح  
 • فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور
 • فرم صورتجلسه تسويه حساب هزينه هاي مالي طرح
 • فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيات علمي دانشگاه
 • فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای علمی
 • راهنمای نگارش پایان نامه

آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی

 • آيين نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشیPhD by Research وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • دستورالعمل پذيرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجويان دکتری داوطلب دکتری پژوهشی
 • شیوه نامه ی اعطای پژوهانه به دانشجويان دکترای پژوهشی
 • فلو چارت پذيرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی(Ph.D by Research)
 • مراحل انتخاب پایان نامه دکترای تخصصی پژوهش محور