فهرست

آخرین مرحله از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز با حضور جمعی از اساتید شرکت کننده در تاریخ 30 و 31 خرداد در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات وفناوری برگزار گردید. در این دوره چند گروه موفق به ثبت پروتکل گردیدند.

لینک دریافت کلیه اسلایدهای دوره

لینک دریافت فیلم روز اول -A

لینک دریافت فیلم روز اول -B

لینک دریافت فیلم روز اول -C

لینک دریافت فیلم روز اول -D

لینک دریافت فیلم روز اول -E

لینک دریافت فیلم روز دوم -A

لینک دریافت فیلم روز دوم -B

لینک دریافت فیلم روز دوم -C