فهرست

کمیته اخلاق

                              اعضای شورای کمیته

 

1-   دکتر رضا قدیمی

رئیس کمیته، رئیس پژوهشکده سلامت، PhD تغذیه بالینی و دانشیارگروه پزشکی اجتماعی

2-   دکتر حسن حسن نتاج

پزشک و روحانی

3-   دکتر مسعود اسدی

متخصص اخلاق پزشکی، پزشک و دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی

4-   آقای محمود هدایتی

حقوقدان و کارشناس دفتر حقوقی دانشگاه

5-   دکتر کریم اله حاجیان

متخصص آمار حیاتی، استاد گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی دانشگاه

6-   دکتر مهدی پور امیر

پژوهشگر، استاد گروه بیوشیمی دانشگاه

7-   دکتر محمود خسروی

پژوهشگر، استادیار دانشکده دندانپزشکی، پریودنتولوژی

8-   دکتر سوسن موعودی

پژوهشگر، استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه، متخصص روانپزشکی