فهرست

کمیته اخلاق

 

اعضای شورای کمیته اخلاق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر حسین نجف زاده

رئیس پژوهشکده سلامت و کمیته

2

دکتر مسعود اسدی

مدرس اخلاق پزشکی و دبیر کمیته

3

دکتر حسن حسن نتاج

روحانی و پزشک

4

آقای محسن جلالی

کارشناس امور حقوقی

5

دکتر ثریا خفری

متخصص آمار حیاتی

6

دکتر مهدی پور امیر

استاد دانشکده پزشکی و پژوهشگر

7

دکتر محمود خسروی

پژوهشگر دندانپزشک

8

دکتر مصطفی جوانیان

پژوهشگر بالینی

9

خانم شهربانو مظاهری

نماینده جامعه