فهرست

فرم ها

 

فرم های پژوهشی

  • قرارداد طرح پژوهشی : انجام پروژه تحقیقاتی بین دانشگاهی طرح های پژوهشی      

  • تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل با دانشگاه / مؤسسه آموزشی و پژوهشی ..........   

  •  لاگ بوک     

  • فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور  

  • فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيات علمي دانشگاه  

  • فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای علمی 

  • نمونه پروپوزال خام 

 

آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی

  • آيين نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشیPhD by Research وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   
  • دستورالعمل پذيرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجويان دکتری داوطلب دکتری پژوهشی 
  • شیوه نامه ی اعطای پژوهانه به دانشجويان دکترای پژوهشی