فهرست

شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

محور های همایش

شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

محورهای کنگره:

  • باکتری شناسی پزشکی
  • ویروس شناسی پزشکی
  • قارچ شناسی پزشکی
  • انگل شناسی پزشکی
  • ایمنی شناسی بیماری های عفونی
  • پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی
  • تعیین و پایش مقاومت های آنتی بیوتیکی