فهرست

پذیرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research

دکترعلیجان احمدی آهنگر رئیس پژوهشکده سلامت با اشاره به قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»، گفت: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل در نظر دارد با هدف ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در سال تحصیلی 1402-1403 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research درمراكز تحقيقات تابعه این دانشگاه بنمايد. متقاضيان محترم مي توانند از سايت آزمون متمركز دكتري تخصصي پژوهشي سال تحصيلي 1403-1402 در آزمون كتبي دوره پژوهشي شركت نمايند. اطلاعات مراكز تحقيقات و اساتيد راهنما به شرح ذيل مي باشد:

ردیف

مرکز تحقیقات

استاد راهنما

رشته دكتري تخصصي پژوهشي

مورد تاييد

ظرفيت

پذيرش

1

مرکز تحقیقاتی بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتر علی اکبر مقدم نیا

داروشناسی

1

2

مرکز تحقیقاتی بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتر هاله اخوان نیاکی

ژنتیک

1

3

مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دکتر کریم اله حاجیان

آمار زیستی

1

4

مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دکتر محبوبه فرامرزی

روانشناسی

1

 

*ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺻﻮرتﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.