فهرست

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و تزهای حیطه فناورانه و با قابلیت ثبت اختراع

    برنامه فن تز با هدف فرهنگ سازی و ارزش‌آفرینی از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های جهت‌ساز و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر، به عنوان یک رویداد حمایتی برگزار خواهد شد.