فهرست

کارگاه ترجمان دانش

به مدت یک روز ( 15 اردیبهشت ماه 98) به همت پژوهشکده سلامت معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور اساتید محترم در ساختمان شماره 2 پژوهشکده، سالن VIP برگزار گردید. این کارگاه با هدف آشنایی محققان با شیوه تدوین و ارائه خبر از طرح پژوهشی خاتمه یافته برگزار شد.