فهرست

واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Clinical Research Development Center, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان ایت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران


Clinical Research Development Unite of Rouhani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol,

I.R.Iran.

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Clinical Research Development Center, Shahid Yahyanezhad Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Clinical Research Development Center, Amircola Children's Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran