فهرست

برنامه شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

برنامه زمانبندی جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

ساعت جلسه

روز برگزاری جلسه

1

28/1/97

10

سه شنبه

2

11/2/97

10

سه شنبه

3

25/2/97

10

سه شنبه

4

8/3/97

10

سه شنبه

5

22/3/97

10

سه شنبه

6

5/4/97

10

سه شنبه

7

19/4/97

10

سه شنبه

8

2/5/97

10

سه شنبه

9

16/5/96

10

سه شنبه

10

30/5/96

10

سه شنبه

11

13/6/96

10

سه شنبه

12

27/6/96

10

سه شنبه