فهرست

برنامه شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

برنامه زمانبندی جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

ساعت جلسه

روز برگزاری جلسه

1

19/2/96

10:30

سه شنبه

2

2/3/96

10:30

سه شنبه

3

16/3/96

10:30

سه شنبه

4

30/3/96

10:30

سه شنبه

5

20/4/96

10:30

سه شنبه

6

3/5/96

10:30

سه شنبه

7

17/5/96

10:30

سه شنبه

8

31/5/96

10:30

سه شنبه

9

7/6/96

10:30

سه شنبه

10

21/6/96

10:30

سه شنبه