فهرست

Efficacy of olanzapine in symptom relief and quality of life in gastric cancer patients receiving chemotherapy

موعودی و همکاران در مطالعه ای اثر بخشی الانزاپین بر بیماران مبتلا بر کانسر معده که تحت درمان با کموتراپی بودند را تحت بررسی قرار دادند .

در این بررسی کاهش علائم افسردگی و اضطراب و تهوع و افزایش اشتها در بیماران دریافت کننده الانزاپین نسبت به گروه کنترل از لحاظ آماری معنا دار بود ،اما کیفیت زندگی در دو گروه تفاوت چشمگیری نداشت.....

برای مطالعه مقاله بر روی تصویر کلیک نمایید.