فهرست

شورای پژوهشی پژوهشکده

اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

 

♦ اسامی اعضای شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبا می باشد .

 1-دکتر مولود آقاجانی

دکترای بهداشت باروری – دانشیار

2-دکتر صدیقه اسماعیل زاده

دکترای تخصصی پزشکی زنان و زایمان – استاد

3- دکتر منصور بابایی

دکترای فوق تخصصی روماتولوژی – استادیار

4- دکتر علی بیژنی

مدیر توسعه پژوهش ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقات 

5-  دکتر هادی پارسیان

دکترای بیوشیمی بالینی، دانشیار

6- دکتر محمد تقی پور

دکترای فیزیوتراپی، دانشیار

7- دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکترای علوم تشریحی، دانشیار

8-  دکتر سید رضا حسینی

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی ، استاد

9- دکتر ابراهیم ذبیحی

دکترای تخصصی سم شناسی، دانشیار

10-دکتر مهدی رجب نیا

دکترای میکروب شناسی، دانشیار

11- دکتر هادی سرخی

دکترای فوق تخصصی کلیه کودکان،  استاد

12- دکتر مرتضی علیجان پور

دکترای تخصصی غددکودکان ، استادیار

13- دکتر فاطمه غفاری

دکترای پرستاری، استادیار

14-دکتر رضا قدیمی

دکترای تخصصی تغذیه بالینی ، دانشیار

15- دکتر سلیمان محجوب

دکترای بیوشیمی بالینی،  استاد

16- دکتر حسن محمودی

دکترای فوق تخصصی خون و سرطان کودکان، استادیار

17- دکتر سید علی مظفرپور

دکترای تخصصی طب سنتی،  استادیار

18-دکتر سوسن موعودی

دکترای تخصصی روانپزشکی،  استادیار

19- دکتر ساناز مهربانی

دکترای فوق تخصصی گوارش کودکان، استادیار 

20- دکتر حمید رضا نوری

 دکترای ایمنولوژی ، استادیار