بارگزاری
فهرست
دکتر رضا قدیمی

دکتر رضا قدیمی موسس پژوهشکده سلامت

 

سال مدیریت :1397-1393

دکتر حسین نجف زاده ورزی

دکتر حسین نجف زاده ورزی

 

سال مدیریت :1397 تا1401 

دکتر علیجان احمدی آهنگر

دکتر علیجان احمدی آهنگر رئیس پژوهشکده سلامت دانشگاه

سال مدیریت :1401 تا کنون