فهرست

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

مرکز تحقیقات بیماریهای عفوني و گرمسیری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran