فهرست

دکتری پژوهش محور

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) يکی از بالاترين مقاطع تحصيلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می ‌انجامد. اين دوره مجموعه‌ای هماهنگ از فعاليت پژوهشی و آموزشی است.
هدف از ايجاد اين دوره تربيت متخصصينی است که ضمن احاطه داشتن به علوم مرتبط در زمينه خاص و آشنا شدن با روشهای پيشرفته طرحی و دستيابی به جديدترين مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمينه ارتقا و توسعه روشهای نوين و پل زدن بين علوم پايه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت گامی در جهت توسعه پايدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقا سطح علمی دانشگاههای کشور و احياء روحيه خود باوری برای دستيابی به تازه های جهان دانش بردارند.
محور اصلی فعاليتهای دوره دکترای تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طريق پژوهش هدفمند و نوآوری در يک رشته خاص است. آموزش وسيله برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجويان اين دوره است تا راه را برای حصول به اهداف دوره هموار سازد.

 

آيين نامه های دوره دکتری پژوهشی

1- آيين نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

2- دستورالعمل پذيرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجويان دکتری داوطلب دکتری پژوهشی

3- شيوه نامه اعطای پژوهانه به دانشجويان دکترای پژوهشی

4-ابلاغ قانون سنجش مجلس

5-بخشنامه تعیین عنوان رشته دکتری پژوهشی

6-راهنمای آزمون دکتری 1402-1401

7-کاربرگ سال تحصیلی1403-1402