فهرست

کمیته اخلاق

 

اعضای شورای کمیته اخلاق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر علیجان احمدی آهنگر

رئیس پژوهشکده سلامت

2

دکتر حسین نجف زاده

پژوهشگر

3

دکتر مسعود اسدی

مدرس اخلاق پزشکی و دبیر کمیته

4

دکتر اباذر پور نجف

مشاور علمی

5

دکترسعید ابروتن

پژوهشگر

6

دکتر اباذرحبیبیان

روحانی و پزشک

7

حمزه علیزاده

کارشناس امور حقوقی

8

دکتر مهدی سپیدار کیش

متخصص آمار حیاتی

9

خانم دکتر مریم سید مجیدی

پژوهشگردندانپزشک

10

خانم شهربانو مظاهری

نماینده جامعه