فهرست

فرم ها

 

فرم های پژوهشی

 

 • فرم خام پروپوزال طرح تحقیقاتی         
 • کار برگه گزارش پیشرفت طرح های پژوهشی        
 • فرم ارائه گزارش پایانی         

 

 • فرم حق الزحمه پرسنلی همکاران  

 

 • فرم پرداخت هزینه پرسنلی طرح  
 • فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور  
 • فرم صورتجلسه تسويه حساب هزينه هاي مالي طرح  
 • فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيات علمي دانشگاه  
 • فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای علمی  
 • راهنمای نگارش پایان نامه

 

 

آئین نامه ها و دستور العمل های آموزشی

 • آيين نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشیPhD by Research وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 • دستورالعمل پذيرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجويان دکتری داوطلب دکتری پژوهشی 
 • شیوه نامه ی اعطای پژوهانه به دانشجويان دکترای پژوهشی 
 • فلوچارت پذيرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی(Ph.D by Research) 
 • مراحل انتخاب پایان نامه دکترای تخصصی پژوهش محور