فهرست

آیین نامه جذب دانش آموختگان برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان به عنوان عضو هیات علمی

تدوین شیوه نامه تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر به عنوان عضو هیأت علمی در مؤسسه های علمی – طرح جهت

 

به منظور اجرایی سازی (( آیین نامه جذب دانش آموختگان برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور)) مصوبه شماره 6127/1402/دش مورخ 1402/04/03 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 4 آئین نامه "شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی" مصوب هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 1394/03/13، شیوه نامه ای تحت عنوان "طرح تسهیلات جذب دانش آموختگان برتربه عنوان عضو هیأت علمی در مؤسسه های علمی (طرح جهت) " تدوین گردیده است. جهت دسترسی به این آیین نامه اینجا را کلیک کنید. افراد متقاضی استفاده از طرح جهت، به آدرس سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir/ مراجعه نمایید. .