فهرست

بررسی ارتباط داروهای پایین آورنده فشارخون با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان امیرکلا

به نظر می رسد داروهای پایین آورنده فشارخون بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان سالمندان تاثیرگذار نمی باشد.

سالمندی یک پدیده پیچیده بیولوژیکی است که نتیجه ی تعامل بین ژنتیک و عوامل محیطی است. این روند به طور مستقیم یا غیرمستقیم خطر ابتلا به بیماریها را افزایش می دهد. تعداد افراد سالمند در دنیا در حال افزایش است. تعداد افراد سالمند درکشور ما نیز رو به افزایش است. لذا توجه به بهبود کیفیت زندگی این افراد از اهمیت بالایی برخورداراست. فشارخون بالا از بیماریهای غیرواگیر شایع بویژه در سالمندان است و بررسی ها نشانگر کاهش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به فشارخون بالا هستند. داروهای کاهنده ی فشارخون علاوه بر عوارضی  همانند سرگیجه، سردرد، سرفه خشک، میتواند تاثیر بسزایی بر روی کیفیت زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بگذارد. فشارخون بالا میتواند باعث القای خشکی دهان گردد. و خشکی دهان خود میتواند بر کیفیت زندگی بویژه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان اثر گذار باشد. نتایج حاکی از آن است که مصرف داروهای فشارخون بر روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان تاثیر گذار نمی باشد، لذا با توجه به اهمیت بالای کنترل فشارخون بالا می توان بدون نگرانی از کاهش کیفیت زندگی به مصرف داروها ادامه داد.

مقاله:

Association between antihypertensive drugs and the elderly’s oral health- related quality of life: Results of Amirkola cohort study    

آدرس:

http://caspjim.com/article-1-3079-en.html

عنوان مجله:

CASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE