فهرست

تأثیر تداوم برنامه آموزشی پس از ترخیص بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس

نوزادان نارس، دوره تطابق پذیری سختی با محیط خارج رحمی دارند و این نقص با تغذیه موثر با شیرمادر تداخل دارد. ناکارآمدی تغذیه در این نوزادان بدلیل بی ثباتی قلبی تنفسی، خستگی زودرس در طول تغذیه و تحریک پذیری بیش از حد، ناهماهنگی بین بلع، مکیدن و تنفس و خواب طولانی تر نسبت به نوزادان رسیده شایع تر می باشد. علاوه بر چالشهای فیزیولوژیکی، عوامل دیگری از جمله ویژگیهای رفتاری و تغذیه ای نوزادان نارس، موفقیت در تغذیه با شیر مادر را کاهش می دهند. بستری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و جدایی مادر از نوزاد و متعاقب آن هیجانات منفی مادران از جمله: احساس بی کفایتی در تولید شیر و از سوی دیگر عدم توانایی در تغذیه نوزاد میتواند مشکلات شیردهی را افزایش دهد. آگاهي ناکافي مادران و عدم حمايت از آن ها مي تواند موجب شکست در تداوم تغذيه با شيرمادر شود، به طوری که در صورت موفقیت مادران در شیردهی، تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر در آنها کوتاه است. نتایج حاکی از آن است که تداوم آموزشهای شیردهی منظم و با انسجام بیشتر به صورت حضوری یا تلفنی پس از ترخیص نوزاد از بیمارستان باعث آگاهی مادر و احساس حمایت از سمت کادر درمانی خواهد شد. به نظر می رسد تداوم برنامه آموزشی پس از ترخیص بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس موثر می باشد.

           

مقاله:

تأثير پايش تلفني مادران بز طول مدت تغذيه با شيز مادر در نوسادان نارس در دوران پاندمي کوويد

آدرس:

http://jims.mui.ac.ir/article_24333.html

 

عنوان مجله:

مجله دانشکده پزشکی اصفهان – سال 40 / شماره 671 /هفته سوم تیر 1401