فهرست

اثر آوای لالایی بر میزان حجم، چربی، توتال پروتئین و آلبومین شیر مادر در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان آیت ا... روحانی

نوزادانی که قبل از 37 هفته از اولین روز آخرین قاعدگی متولد می شوند، نارس محسوب می شوند. تولد نوزاد نارس در 5 تا 15 درصد حاملگی ها رخ می دهد. این نوزادان چهل برابر نوزادان با وزن طبیعی در معرض مرگ و میر هستند. با پیشرفت تکنولوژی، تعداد زیادی از نوزادان نارس زنده می مانند. تغذیه با شیر مادر برای نوزاد یک استاندارد طلایی محسوب می شود. طبق بیانیه سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 تغذیه با شیر مادر برای تمام نوزادان، حداقل برای شش ماه اول، جهت رشد تکاملی و سلامتی انان ضروری است. فواید تغذیه با شیر مادر هم برای نوزاد نارس و هم برای مادر بهترین گزینه است. در همین راستا بررسی اثر آوای لالایی بر میزان حجم، چربی، توتال پروتئین و آلبومین شیر مادر در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. نتایج نشان داد آوای لالایی هم منجر به افزایش حجم شیر مادر و همچنین بهبود کیفیت ترکیبات شیر مادر در مادران نوزادان نارس می شود.، بنابراین آوای لالایی جهت افزایش کمیت و کیفیت ترکیبات شیر مادر، در بخش های مراقبت ویژه نوزادان توصیه میشود.

مقاله:

Effect of lullaby on volume, fat, total protein and albumin concentration of breast milk in premature infants’ mothers admitted to NICU: a randomized controlled trial

آدرس:

https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-022-00511-7

عنوان مجله:

Chemico-Biological Interactions

International Breastfeeding Journal (2022) 17:71