فهرست

وابستگی مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه پژوهشکده سلامت

 

مراکز تحقیقاتی تحت پوشش پژوهشکده سلامت:

 

مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

 -         مرکز تحقیقات بیولوژي سلولی و ملکولی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Cellular and Molecular Biology Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

 -         مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، پژوهشكده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Infertility and Reproductive Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان

 -         مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

-         مرکز تحقیقات بیماریهای عفوني و گرمسیری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran

 

مرکز تحقیقات مواد دندانی

-         مرکز تحقیقات مواد دنداني، پژوهشكده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Dental Materials Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات سلامت دهان

-         مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان، پژوهشكده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Oral Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت 

 -         مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشكده سلامت، دانشگاه علوم پزشكی بابل، بابل، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات اختلال حرکت

-         مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Mobility Impairment Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات سرطان

-         مرکز تحقیقات سرطان، پژوهشكده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل،بابل، ایران

Cancer Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, BabolI.R.Iran

 

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

-         مرکز تحقیقات طب سنتي و تاریخ علوم پزشكي، پژوهشكده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Traditional Medicine and History of Medical Sciences Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

-         مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

Nursing Care Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مرکز تحقیقات بهداشت محیط

-         مركز تحقيقات سلامت محیط، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

Environmental Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

 مرکز تحقیقات محصولات سلامت و مواد غذایی

-         مرکز تحقیقات محصولات سلامت و مواد غذایی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

Health Products and Food Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

 

مركز تحقیقات فناوری های نوین زیست پزشکی و میکروبی

 -    مرکز تحقیقات فناوری های نوین زیست پزشکی و میکروبی،پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

Biomedical and Microbial Advanced Technologies(BMAT) Research Center, Health Research Institute, Babol University of Sciences, Babol,I.R. Iran

 

مرکز تحقیقات جمعیت ،خانواده و سلامت معنوی،پژوهشکده سلامت

-     مرکز تحقیقات جمعیت ،خانواده و سلامت معنوی،پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران

    Population, Family and Spiritual Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Sciences, Babol,I.R. Iran

 

بیمارستان ها

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Clinical Research Development Unit of Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran          

 

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران


Clinical Research Development Unit of Rouhani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran            

 

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Clinical Research Development Unit of Shahid Yahyanezhad Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran          

 

  1. واحد توسعه تحقیقات بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Clinical Research Development Unit of Amircola Children's Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran  

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

Student Research Committee, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R. Iran