فهرست

ارائه گزارش پیشرفت کار دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور (Ph.D.by Research )

       با عنایت به ماده 9-7، آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور(Ph.D.byResearch )، مبنی بر اینکه "دانشجو موظف است هر 6 ماه گزارش پیشرفت کار خود را به صورت شفاهی و مکتوب به استاد یا اساتید راهنما ارائه دهد. این گزارش پس از تایید استاد یا اساتید راهنما باید به شورای پژوهشی موسسه مجری ارائه شود و در صورت عدم ارائه، با حضور دانشجو در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه موضوع مورد بررسی قرار می گیرد."

لطفا جهت دریافت فرم گزارش 6 ماهه پیشرفت پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور، اینجا کلیک فرمایید.