فهرست

کیفیت نامطلوب خواب پرستاران می تواند بدلیل تنش شغلی پرستاران در دوران اپیدمی کووید 19 باشد

 پرستاران در خط مقدم مراقبت از بیماران بدلیل ترس از ابتلای خود و اعضای خانواده، کمبود تجهیزات محافظت شخصی و تحمل پوشش های محافظتی در دوره شیوع کووید-19، تنش شغلی فراوانی را تجربه می کنند. تحمل این تنش های مداوم ممکن است سبب بیماری های جسمی و کاهش کیفیت خواب می شود. بررسی کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران بیمارستانهای امام سجاد رامسر و شهید رجایی تنکابن نشان داد که کیفیت خواب پرستاران از وضع نامطلوبی برخوردار است که می تواند بدلیل تنش شغلی پرستاران در دوران اپیدمی کووید 19 باشد. لذا لازم است مدیران پرستاری با برگزاری کارگاه راهبردهای مقابله با تنش شغلی، و بهبود کیفیت خواب به ارتقای سلامت جسمی و روانی پرستاران در دوران اپیدمی کووید 19 کمک کنند.

برگرفته شده از پروژه:

 بررسی کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران در بیمارستانهای امام سجاد رامسر و شهید رجایی تنکابن در دوره شیوع کووید _19

کد طرح: 724133058