فهرست

هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت

هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت با محوریت فن بازار حوزه سلامت، پنل های تخصصی و مسابقه دانشجویی از ۲۳ الی ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد.