فهرست

نکات اجرایی در «مطالعات کارآزمایی بالینی»

براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، مطالعات کارآزمایی بالینی که مداخلات مرتبط با سلامت را به صورت آینده نگر بر روی انسان انجام می دهند، نیاز به ثبت در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی بالینی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی دارند. اخذ مجوز یاد شده و نیز کد اخلاق جهت عقد قرارداد طرح های پژوهشی و صدور ابلاغ پایان نامه های کارآزمایی بالینی الزامی است.

همچنین مجددا تاکید می گردد "مطالعات کارآزمایی بالینی که نمونه گیری آنها  قبل از تاریخ مجوز اخلاق و نیز IRCT  آغاز شده باشند،  با توجه به ثبت تاریخهای درج شده در سامانه پژوهان دانشگاه و نیز سامانه اخلاق و IRCT مورد تایید قرار نگرفته و تحت عنوان تخلف پژوهشی از سوی مراکز یاد شده به کارگروه اخلاق معرفی می گردند .

درضمن لازم به ذکر است مطالعاتی که بصورت مداخله آموزشی طراحی شده باشند و یا اثر بخشی یک دارو، رژیم های درمانی و یا برنامه های مداخله ای را با استفاده از داده های قبلی موجود در پرونده ها و .... مورد ارزیابی و تحلیل قرار میدهند، تحت عنوان کارازمایی بالینی در سامانه IRCT مجوز نخواهند گرفت و جزو مطالعات توصیفی، کوهورت تاریخی و ... قرار می گیرند