فهرست

عوامل مؤثر بر کنترل کرونا

عوامل مؤثر بر کنترل کرونا در قالب 10 عامل، قابل تبیین هستند

COVID-19 ویروسی است که با همه‌گیری گسترده در سطح جهانی بر سلامت و اقتصاد کشورها تأثیر داشته است. هدف پژوهش با عنوان «شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کنترل کرونا در شهرستان بابل(مطالعه ترکیبی)» (کد: 724132975) شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کنترل کرونا در شهرستان بابل بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان حوزه کنترل کرونا به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 15 نفر و در بخش کمی شامل مسئولین و کارکنان اجرایی درگیر در کنترل کرونا در شهرستان بابل به تعداد1500 نفرکه با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها در مرحله کیفی از مصاحبه و در مرحله کمی از پرسشنامه استفاده شد. عوامل مؤثر بر کنترول کرونا در قالب10 عامل اطلاع رسانی و روابط عمومی، فرآیندهای بهداشتی، سازمانی، فرهنگی، همکاریهای برون بخشی، آموزشی، مدیریت بحران، انگیزشی، اجتماعی و اپیدمیولوژیکی و جمعیت شناختی قابل تبیین هستند. عامل اطلاع رسانی و روابط عمومی در بالاترین رتبه و عامل اپیدمیولوژیکی جمعیت شناختی در پایینترین رتبه کنترل کرونا قراردارند.