فهرست

سواد سلامت میتواند سهم بالایی در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا داشته باشد

اپیدمی کووید-19 به دلیل عدم آمادگی جوامع و سیستم های بهداشتی برای مقابله با ان و برخورداری از ویژگی هایی مانند قدرت کشندگی و بیماریزایی بالا با پیامد های گسترده روانشناختی مانند اضطراب بیماری کرونا همراه است. بروز اضطراب بیماری کرونا و شدت ان به عوامل متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلفی وابسته است که نیاز به شناسایی و برنامه ریزی جهت مداخلات اثر بخش دارد. یکی از این عوامل سواد سلامت است.

طبق تحقیقی با عنوان«اضطراب بیماری کرونا و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان ساکن جامعه ایران در زمان شیوع کووید-19» (کد : 724133056 )  نشان داد که بین سواد سلامت و اضطراب بیماری کرونا در بزرگسالان ساکن جامعه ایران رابطه منفی معناداری وجود دارد. بطوری که با افزایش یک واحد در سواد سلامت 3/53 درصد کاهش در اضطراب بیماری کرونا رخ داده است. با توجه به سهم بالای پیش بینی کنندگی سواد سلامت در اضطراب بیماری کرونا توصیه می شود تا در زمان شیوع بیماری برنامه هایی جهت افزایش سواد سلامت در ابعاد جسمی و روانی از طریق رسانه های گروهی و فضای مجازی در دسترس بزرگسالان ساکن جامعه توسط افراد متخصص و سیاست گذاران حوزه بهداشت عمومی تدوین و اجرا گردد.