فهرست

ارتباط رفتارهای پیشگیرانه با شدت اضطراب ناشی از بیماری کووید19 در جمعیت بزرگسال ایران

شیوع ویروس کووید19 بحرانی جهانی محسوب میشود که رعایت رفتارهای پیشگیرانه عموم مردم از راههای اصلی قطع زنجیره انتقال بیماری و رهایی از این بحران است. درعین حال، تبعیت از اعمال پیشگیرانه میتواند تحت تأثیر وضعیت روانشناختی افراد قرار گیرد. بررسی میزان رعایت رفتارهای پیشگیرانه و شدت اضطراب ناشی از بیماری کووید19 در جمعیت بزرگسال ایران طبق  پروژه تحقیقاتی با عنوان« ارتباط اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 و رعایت رفتار های پیشگیرانه در جمعیت بزرگسال ایران»( کد طرح: 724133031) نشان داد بین این دو متغیر ارتباط معناداری وجود داشته است. همچنین مشخص شد که از بین 8 رفتار پیشگیرانه مورد بررسی پوشاندن دهان و بینی حین عطسه و سرفه، شست و شوی دستها حداقل برای بیست ثانیه و شست و شو یا ضد عفونی کردن وسایل خریداری شده بیش از سایر موراد به صورت همیشه رعایت شدند. رفتارهایی نظیر رعایت فاصله فیزیکی، زدن ماسک در مکان های عمومی، عدم شرکت در مهمانی و مجالس و عدم خروج از منزل جز در مواقع ضروری کمتر از سایر موارد به صورت همیشگی رعایت شدند.