فهرست

فراخوان اولویت های پژوهشی سال 99 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

 

عناوین اولویت های پژوهشی سال 99 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران برای اطلاع پژوهشگران، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی اعلام شد.از کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، متخصصین جهت اجرای طرح های پژوهشی تا تاریخ 30/10/99 دعوت بعمل می نماید.علاقه مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تهیه و ارائه پیشنهاد پژوهشی طبق فرمت های تعیین شده ،به سایت اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران مراجعه نمایند.