فهرست

ضرورت ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی (مداخلات مرتبط با سلامت )در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی بالینی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی

اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و اساتید گرامی ، دانشجویان و ....

طبق دستور جناب آقای دکتررضا ملک زاده ، بر اساس دستور العمل سازمان بهداشت جهانی ، مطالعات کارآزمایی بالینی که مداخلات مرتبط با سلامت را به صورت آینده نگر بر روی انسان انجام میدهند، نیاز به ثبت در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی بالینی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی دارند. این ثبت به صورت آینده نگر انجام شود . ضمناً تاکید می گردد عقد قرار داد طرح های پژوهشی و ثبت نهایی پایان نامه های کارآزمایی بالینی تنها پس ازکسب تاییدیه وکد اختصاصی کمیته اخلاق و IRCT صورت می پذیرد.