فهرست

ظرفیت مصوب پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 1399-1400

با عنایت به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب 18/12/1394مجلس شورای اسلامی) و برگزاری آزمون متمرکز دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی  1399-1400 در خرداد ماه سال 1399، اساتید راهنما، رشته ها و ظرفیت مصوب پذیرش دانشجو در کمیته منتخب دکتری تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری طبق جدول پیوست اعلام می گردد:

ردیف

مرکز تحقیقاتی

رشته دکتری تخصصی پژوهشی مورد تایید

ظرفیت پذیرش مورد تایید

1

بهداشت باروری

بیولوژی تولید  مثل

1

2

بهداشت باروری

بهداشت باروری

1

3

بیولوژی سلولی و مولکولی

فارماکولوژی

1

4

بیولوژی سلولی و مولکولی

ژنتیک پزشکی

1

5

عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

علوم تغذیه

1

6

عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

روانشناسی بالینی

1

7

عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

آمار زیستی

1