فهرست

بررسی بیماری کرونر قلب در بیماران با تست ورزش در افراد با درد قفسه سینه آتی پیک

سابقه و هدف: درد قفسه سینه علل مختلفی دارد که بطور کلی حدود 20% علت آن ایسکمی میوکارد می­باشد. از آنجائیکه درصد افراد مراجعه کننده با درد قفسه سینه به اورژانس ها روزانه در حال افزایش است، لذا این مطالعه بمنظور تطبیق نتایج تست ورزش با آنژیوگرافی کرونر در بیماران با درد قفسه سینه آتی پیک انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی بیماران مراجعه کننده با درد قفسه آتی پیک از سال 88 – 86 در بابل انجام شد. برای بیماران تست ورزش انجام شد و در صورت مثبت بودن تست ورزش، آنژیوگرافی کرونر انجام شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته ها: از 779 بیمار، 394 مرد و 385 زن سن بالای 45 سال با درد قفسه سینه آتی پیک، تست ورزش انجام دادند که در 256 بیمار تست ورزش مثبت شد. 105 زن و 151 مرد با تست ورزشی مثبت و بیماران با تست ورزشی منفی مورد آنژیوگرافی کرونر قرار گرفتند. در آنژیوگرافی از 580 بیمار (256 بیمار با تست ورزش مثبت و324 بیمار با تست ورزش منفی) 276 بیمار (47/5% ) CAD (تنگی شریان کرونر ) داشته اند در بیماران با تست ورزش مثبت شیوع CAD در آنژیوگرافی 77% بوده است و در بیماران با تست ورزشی منفی شیوع CAD 24% بوده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای CAD در بیماران با تست ورزش مثبت ، این تست بعنوان روش تشخیص اولیه در بیماران با درد قفسه سینه آتی پیک توصیه میشود.