فهرست

ترجمان دانش

 

از پژوهشگران گرامی درخواست می‌گردد تا پیام ترجمان دانش طرح های پژوهشی دانشگاه را با درنظر گیری موارد زیر تدوین نمایند:

- در ابتدا یادآور می گردد که مسئولیت محتوای پیام به عهده مجری می باشد. اگر مجری محترم در قالب ارائه شده پیام را درج نکند، کارشناس ترجمان دانش ناچار به مداخله در پیام است و ایشان در نتیجه نهایی بارگذاری شده هیچ مسئولیتی ندارد.

- عنوان الزماً باید به صورت جمله خبری باشد.

- محتوای متن با توجه به مخاطب عام ساده نویسی شده و تا جای ممکن از بکارگیری اصطلاحات تخصصی علمی به زبان انگلیسی خودداری شود.  (در صورت نداشتن معادل فارسی

- از ارائه نتایج آماری به صورت اعداد و ارقام و همراه با مقادیر p value  خودداری شود.

- پیام باید باتوجه به نوع مخاطب، حداکثر در 150-300 کلمه تنظیم شده و شامل سه بخش زیر باشد:

1- اهمیت موضوع (25- 50کلمه)

2- مهمترین یافته ها (50- 150 کلمه)

3- پیشنهاد برای کاربرد نتایج (50- 100 کلمه) پیشنهادها باید بر اساس مهمترین یافته های ارائه شده باشد.