فهرست

آزمایشگاه پژوهشی

 

بخش پژوهشی شامل چهار قسمت بیوشیمی، هماتولوژی، ایمنولوژی بالینی و باروری و ناباروری می باشد که هرکدام آزمایش ها و آنالیز های مخصوص به خود را شامل می شوند. در زیر لیست تست های هر بخش آورده شده:

  1. بیوشیمی:

در این بخش علاوه بر آنالیز میکروسکوپی و ماکروسکوپی ادرار( UA)، طیف وسیعی از تست­های تخصصی بیوشیمی به کمک دقیق­ترین دستگاه­های آزمایشگاهی در زمان بسیارکوتاهی انجام می­شود. تست­های بیوشیمیایی خون شامل موارد زیر است:  

 • سنجش بیوشیمیایی FBS (fasting Blood Sugar)، TG (Triglyceride)، Chol (Cholesterol)، HDL-C، LDL-C، ALT، AST، ALP، Albumin، Calcium، Phosphorus، Creatinine،Urea،Fe  و Uric Acid با کمک دستگاه اتوآنالایزر تمام اتوماتیک (Rispance910)
 • اندازه­گیری آنالیت­های Na، K، Li،  Clتوسط دستگاه الکترولیت آنالایزر
 • آزمایشات هورمونیT3 , T4, TSH, Ferritin, Testosterone, Free Testosterone, PTH  استرادیول و ویتامین D3 با کیت­های الایزا (ELIZA)

 

  1. هماتولوژی:

در این بخش، گروه خونی توسط کیت های تجاری تعیین می­شود. همچنین سنجش موارد ذیل با کمک دستگاه CBC مدل Sysmex xs1000i صورت می­گیرد:

 • شمارش سلول­های خونیRBC ، WBC و پلاکت­ها
 • درصد سلول­هایWBC  (لنفوسیت، منوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل، نوتروفیل)
 • محاسبه PLT, MCV, MCH, MCHC

 

  1. ایمنولوژی بالینی:

در این بخش، دستگاه فلوسیتومتر نوع BD FACSCalibur، قابلیت انجام بررسی فرایند­های زیر را داراست:

 • ایمونوفنوتایپینگ (Immunophenotyping)
 • چرخه سلولی (Cell cycle)
 • مرگ سلولی یا Apoptosis
 • Cell Viability
 • فرایند تکثیر سلولی Proliferation Assay
 • Intracellularassay
 • مطالعات Functional analysis
  • اندازه گیری استرس اکسیداتیو تام ((ROS
  • بررسی فاگوسیتوز

 

  1. باروری و ناباروری:
   1. بخش سلولی:

این بخش قادر به ارائه خدمات مشخص و منحصر به فردی است که در همه آزمایشگاه­ها قابل ارائه نیستند؛ ازجمله  جداسازی، کشت و آنالیز سلول­های یوکاریوت اعم از انسان و حیوانات مدل که توسط تجهیزات زیر صورت می­گیرد: 

 • انکوباتورCO2
 • هود لامینار
 • سل کانتر
 • پمپ خلاء

 

   1. بخش مولکولی:
 • تجهیزات استخراج RNA از سلولهای یوکاریوت
 • استخراج  DNA انجام می شود
 • RT-PCR  
 • Real Time PCR
 • الکتروفورز