فهرست

بیو بانک (Bio Bank)

 

در این بخش، اطلاعات مربوط به افراد شرکت­ کننده در مطالعات مختلف توسط یک نیروی کارآمد در نرم افزار بیوبانک (Data base software) ثبت می­شوند. در مرحله­ بعد نمونه های سرم، پلاسما، خون کامل و Buffy coat، Red pack cell ، بزاق،  DNA استخراج شده و مو و ناخن جمع آوری شده،  ضمن کد بندی ذخیره می­گردند. به منظور حفظ کیفیت نمونه ها در فریزرهای 80- درجه سانتیگراد نگهداری می شوند.