فهرست

حمایت کمیته امداد خمینی(ره) از پایان نامه های دوره دکتری عمومی

کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور بهره گیری مؤثر از ظرفیت علمی دانشگاه ها، از پایان نامه های دانشجویان دکتری مطابق با شرایط تعیین شده حمایت می نماید. شرایط حمایت به پیوست زیر می باشد:

 

شرایط حمایت

موضوعات مشمول حمایت