فهرست

The study of association between Bone Mineral Density and cognitive status in older people of Amirkola

در این مقاله طی یک مطالعه مقطعی که بر روی سالمندان امیر کلا (بخشی از مطالعه کوهورت سالمندان امیر کلا AHAP) انجام شد به بررسی ارتباط دانسیتی استخوان و وضعیت شناختی سالمندان پرداخته شده ، که نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین این دو فاکتور بررسی شده مشهود نیست .(000.0=P )

برای مطالعه مقاله بر روی تصویر کلیک نمایید.